Prosjekteringsledere

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

For oppdragsgiver har vi behov for 1-2 prosjekteringsledere.


Oppstart: Snarlig - 1 år med opsjon 1+1+1 år

Arbeidssted: Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta

Company information

Nybygg og ombygging ulike stasjonsanlegg og ledningsnett utgjør en stor del av oppdragsgivers prosjektportefølje.

Prosjektene er varierte og spenner fra nye ledningsprosjekter og nye transformatorstasjoner til reinvestering i deres eksisterende anlegg. Prosjektene inkluderer mange ulike bygningsmessige og tekniske fag, herunder for eksempel apparatanlegg, transformatorer, kontrollanlegg, IKT, ledning, kabel, bygg og grunnarbeider. I deres prosjekter er det stor variasjon i hvilke fag som er representert og bakgrunn fra en av de overnevnte fagene er en klar fordel for en prosjekteringsleder.

Description

Prosjekteringsleder (PRL) har ansvar for all tverrfaglig prosjektering i prosjektet. Dette inkluderer intern og ekstern prosjektering, og PRL kan være tildelt kontraktsansvar for prosjekteringskontrakter.
PRL skal koordinere prosjekteringen i alle prosjektets faser og samarbeide tett med byggeledelse i forberedelses- og gjennomføringsfase. Kontraktsoppfølging inklusive endringshåndtering er prioriterte arbeidsoppgaver.
Videre er grensesnitthåndtering mellom de ulike fagene og de ulike kontraktene viktig. Prosjekteringsleder driver utviklingen av de tekniske løsningene i prosjektet frem, i tett samarbeid med interne og eksterne prosjekteringsressurser.
PRL bidrar i prosjektene fra oppstart av prosjektet og gjennom alle prosjektfasene. PRL har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design review, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter.
For øvrig legges Statnetts prosessmodeller for prosjekt og prosjektering, samt rollebeskrivelse for Prosjekteringsleder til grunn for oppdraget.

Requirements

For alle typer oppdrag stilles følgende krav til kompetanse:

• Ingeniør/Sivilingeniør

• Erfaring fra prosjektering av høyspenningsanlegg, teknisk kompliserte bygg/grunnarbeider eller tilsvarende

• Kompetanse på gjeldende norske og internasjonale normer og forskrifter for Oppdragsgivers virksomhet

• God erfaring med relevante kontraktstandarder for entrepriser, i hovedsak NS8401,-8402, -8405 og -8407.

• God kjennskap til Byggherreforskriften

• Gode norsk-, og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

• Evne til å jobbe selvstendig så vel som i team

Andre krav:
- Erfaring fra
prosjekter med mange fagdisipliner, eks høyspent, kontrollanlegg, ledning,
transformatorer, bygg- og grunnarbeider er en fordel.
- Erfaring fra
tilsvarende arbeider innenfor energi, høyspentanlegg eller kraftverk er en
fordel.
- Erfaring med
prosjektering ved bruk av BIM er en fordel.
- Erfaring som KP er
en fordel.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

23 366

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Christine Skodvin
christine.skodvin@dovregroup.com

Closing date

2021-01-28 12:00:00
Oslo, Norway
Project Management