Kvalitetsrådgiver – Hamar

Introduction

Work location: Hamar/Moelv/Lillehammer/Øyer
Start date: 20.05.2021
Duration: 20.05.2021 – 31.12.2021 (med opsjon på forlengelse til 01.07.2022)

Function

 • Påse at porteføljeområdet med tilhørende prosjekter har, og gjennomfører, tilfredsstillende kvalitetsplanlegging internt i porteføljeområdet og hos leverandører og deres kontraktsmedhjelpere i tråd med virksomhetens krav og forventninger, samt kontraktskrav.
 • Kvalitetssikring av porteføljeområdets prosesser med tilhørende aktiviteter på alle nivå og områder i porteføljeområdet internt og hos leverandører og deres kontraktsmedhjelpere. I dette ligger utførelsen av systematiske og planlagte tiltak nødvendig for å skaffe tiltro til at porteføljeområdet, med underliggende prosjekter, er i stand til å oppfylle de krav, behov og forventninger som gjelder for porteføljeområdet og det enkelte prosjekt. En av viktige oppgaver i dette er lede implementering av prosedyre «1146 Oppfølging av prosjekt» i alle relevante prosjekter, herunder kravanalyser, overordnet risikovurdering og oppsett/innføring av selskapets til enhver tid gjeldende system for dokumentasjon av oppfølgingsaktiviteter.
 • Utføre kvalitetskontroll på alle nivå og alle områder, for å bestemme om porteføljeområdet med prosjekter har levert i samsvar med krav, behov og forventning. Dette gjelder internt i porteføljeområdet, og eksternt mot leverandører og deres kontraktsmedhjelpere. Andre fagressurser involveres etter behov.
 • Påse at porteføljeområdet, med tilhørende prosjekter, har innført gode prosesser for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring i tråd med kravene i selskapets ledelsessystem, herunder ivaretar krav iht prosedyre 1649 Erfaringsoverføring.
 • Påse at det utarbeides prosjektspesifikke prosessbeskrivelser, prosedyrer, instrukser og lignende, samt sørge for at disse henger sammen med, og innføres, i selskapets ledelsessystem, der dette er relevant.
 • Generelt bidra med faglig kompetanse på kvalitetsledelse og utføre oppgaver i tråd med selskapets forventninger til kvalitetsledelse i prosjekt.

Requirements

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig og systematisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel, men samtidig besluttsom med gjennomføringsevne
 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Lojal
 • Høy integritet

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • God kompetanse og erfaring innen kvalitetsområdet
 • God kompetanse på ISO-standarder som ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000, ISO 45001 og ISO 14001
 • God kjennskap til aktuelt lovverk og forskrifter
 • God norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra granskning og revisjon
 • Utdanning på masternivå eller bachelornivå. Kandidater som ikke tilfredsstiller dette utdanningsnivået, men som har lang relevant erfaring, vil også bli tatt i betraktning

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24124