Prosjektkontroller – Oslo

Introduction

Stillingsstørrelse: 100 %

Varighet: april 2022-desember 2025

Function

Generelt:

 • Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, styringssystem, organiseringen av prosjektene og relevante enheter hos Kunden, og samspillet mellom driftsorganisasjon og Kunden sentralt
 • Inngå i relevante fagnettverk for prosjektstyring, prosjektplanlegging etc i regi av PMO i BKI Prosjekt og Utbygging og bidra på utvalgte forbedringsområder.
 • Sikre at prosjektene følger styringssystemet SMART og øvrige føringer gitt av Prosjekt og utbygging.
 • Bidra til etablering/forbedring av standarder innenfor prosjektutvikling og -gjennomføring


Kostnadsstyring inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende oppgaver:

 • Utarbeide og vedlikeholde overordnet prosjektstyringsbasis med kalkyler og budsjetter iht. Kundens systemer, verktøy og retningslinjer
 • Bidra til enhetlig kostnadsstyring i prosjektet.
 • Løpende oppfølging av prosjektets kostnadsstyring, herunder: Utarbeide budsjettforslag i hht prosjektets PNS-struktur, Ta initiativ til budsjettrevisjon når behov for det foreligger,Vurdere uavklarte avvik og endringer som grunnlag for prognose sluttkostnad, Holde oversikt og kontroll med avvik og endringer og påse at endringskrav blir fulgt opp av den respektive prosjektleder, faste oppfølgingsmøter etter avtalt hyppighet
 • Bidra til oppfølging av endringshåndtering

 • Utarbeide månedlig kostnadsrapport som viser prognose for sluttkostnad, status for gjenstående reserve samt påløpt
 • Kontrollere, postere og attestere fakturaer, samt foreta omposteringer og avsetninger
 • Sikre at prosjektressurser fører timer i henhold til gjeldende krav
 • Sikre rett regnskapsførsel i tråd med konsernets regnskapspraksis (PNS, skatt/mva, faktura)
 • Avstemme Kundens regnskap (IFS) med byggeregnskap i Pims 365
 • Oppsett og oppfølging av PNS og kontrakter i prosjektverktøyet Pims 365
 • Innkjøpsordre i IFS og fakturamottak med riktig kobling til prosjekt, kontrakt og arbeidspakke i Pims 365
 • Bistå med usikkerhetsanalyser.
 • Være superbruker for relevante fagsystemer for prosjektoppfølging og styring
 • Sørge for grunnlag for sluttoppgjør i den enkelte kontrakt samt bistå i sluttoppgjør
 • Øvrige oppgaver innenfor prosjektstøtteområdet

Det kan også være aktuelt å bistå PMO i Prosjekt og utbygging med andre PMO-oppgaver.

Requirements

Krav til rollen:

 • Minimum 2 år med høyere utdanning innenfor økonomiområdet.

Videre vil følgende faglige områder bli vektlagt:

 • Formell kompetanse innen prosjektstyring, herunder sertifiseringer
 • Erfaring fra kostnadsstyring i prosjekter inklusive endringshåndtering og usikkerhetsanalyser i utbyggingsprosjekter (tidligfase, gjennomføring og avslutning). Varighet og omfanget i rollen og overføringsverdi fra referanseprosjekter vil bli vektlagt
 • Erfaring fra kostnadsstyring/prosjektcontrolling i komplekse prosjekter på minimum 1 milliard NOK.
 • Kompetanse og erfaring med effektiv bruk av digitale støtteverktøy for prosjektgjennomføring, f.eks. Pims 365 eller tilsvarende og ERP-løsninger for regnskap, faktura, innkjøpsordre o.l., f.eks. IFS

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26128