SHA Koordinator – Oslo

Introduction

Stillingsstørrelse: Tilgjengelighet skal være minimum 50 % fra 1. november 2022, med økende tilgjengelighet frem til 2. januar 2023. Fra 2. januar 2023 skal tilgjengelighet være 100 %.

Oppstart: Oppdragets oppstart er snarest mulig. Tilgjengelighet skal være minimum 50 % fra 1. november 2022, med økende tilgjengelighet frem til 2. januar 2023. Fra 2. januar 2023 skal tilgjengelighet være 100 %.

Varighet: 31.12.23. Opsjon ytterligere 6+6+6 måneder.

Organization

x

Function

SHA-koordinator/KU sin hovedoppgave er:

 • å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
 • å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
 • bistå med oppfølging innen seriøsitet og A-krim
 • sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15 samt oppfølging av HMS-reg
 • å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres (Byggherreforskriften – forsvarlig arbeidsforhold)
 • andre oppgaver relatert til SHA kan bli tillagt rollen

Requirements

Absolutte krav:

 • Erfaring fra operativt SHA-arbeid fra byggeplass
 • Koordinatorskolen


Evalueringskrav:

I tillegg blir følgende erfaring vektlagt for rollen som SHA-koordinator/KU:

 • Erfaring som SHA-koordinator/KU fra byggeprosjekt i gjennomføringsfasen, Fortrinnsvis fersk erfaring. Type prosjekt, størrelse, entreprisemodell, varighet på oppdraget, belastning og omfang i arbeidsoppgaver i rollen vektlegges.
 • Innsikt kunnskap og forståelse for risiko og risikohåndtering, Type prosjekt, størrelse, varighet på oppdraget, belastning og omfang i arbeidsoppgaver i rollen vektlegges
 • Erfaring med oppfølging av HMS-reg
 • Gjennomført 40-HMS-kurs

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Senior Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28282