Hallinnointiperiaatteet

Dovre Group-konsernin emoyhtiö, Dovre Group Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muuta listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen Internet-sivuilla www.cgfinland.fi. Yhtiön tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.

Yhtiön hallinnointidokumentit

Toimielimet

Yhtiökokous

Dovre Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta hyvissä ajoin niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa Dovre Groupin hallitukselle perusteluineen tai päätösehdotuksineen yhtiön pääkonttoriin.

Yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin kuuluvat mm.

 • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely
 • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja valilnta
 • tilintarkastajien valinta
 • hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 • osakepääoman korottaminen tai alentaminen
 • osakeanti tai päättäminen tätä koskevasta hallitukselle annettavasta valtuutuksesta
 • yhtiöjärjestyksen muutokset

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistaan myös pörssitiedotteena ja Dovre Groupin internet-sivuilla. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä tai kutsun julkaisemisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on antanut suostumuksensa valintaan ja häntä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Yhtiö julkistaa myös hallituksen ehdotuksen yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiö pyrkii siihen, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt osallistuvat valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jossa heidät voidaan esitellä osakkeenomistajille.

 

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Dovre Groupin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla ole rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Tehtävät

Dovre Group Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävistä yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevista asioista. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.
 
Hallitus käsittelee konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Kokouskäytäntö ja itsearviointi

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti kerran kuukaudessa. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Kokouksen esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain.

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiö pitää hallituksen monipuolista kokoonpanoa tärkeänä. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomioita mm. jäsenehdokkaiden monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen ja osaamiseen, etenkin kansainvälisestä liiketoiminnasta. Yhtiö pyrkii myös siihen, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan molempien sukupuolien edustajia.
 

Hallituksen jäsenet

Svein Stavelin

Hallituksen puheenjohtaja
M.Sc. (Computer Science), Pedagogy (PUFS), Business Economist
Hallituksen jäsen 28.3.2018 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja
M. Sc. (Management)
Hallituksen jäsen 26.2.2008 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kristine Larneng

Hallituksen jäsen
Master of Law
Hallituksen jäsen 27.3.2019 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Antti Manninen

Hallituksen jäsen
M.Sc. (Econ.)
Hallituksen jäsen 28.3.2018 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja

 

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja 1.11.2018 alkaen.
Arve Jensen on kokenut öljy- ja kaasualan asiantuntijapalveluiden johtamisen ja kehittämisen ammattilainen. Hän on toiminut alalla jo yli 20 vuotta. Jensen on työskennellyt Dovre Groupissa erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1997 ja on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012.
Arve Jensenin CV

Johtoryhmä

Executive team

 • Arve Jensen

  Toimitusjohtaja


  Arve Jensen on kokenut öljy- ja kaasualan asiantuntijapalveluiden johtamisen ja kehittämisen ammattilainen. Jensen on toiminut alalla jo yli 20 vuotta ja omaa vankan kokemuksen yhteistyöstä suurten projektiteollisuuden toimijoiden kanssa. Jensen on työskennellyt Dovre Groupissa erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1997 ja on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012. Dovre Group Oyj:n hallitus on nimittänyt Arve Jensenin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi (CEO) 1.11.2018 alkaen.

  Arve Jensenin CV »

 • Mari Paski

  Talousjohtaja

  Mari Paski on toiminut konsernin talousjohtajana 1.1.2018 alkaen. Hän on työskennellyt Dovre Groupissa vuodesta 2011. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto-yliopistosta.

  Mari Paskin CV »

 • Stein Berntsen

  President, Consulting


  Stein Berntsenillä on yli 25 vuoden kokemus eri teollisuuden alojen laajojen hankkeiden strategisesta ja operatiivisesta projektinhallinnasta. Berntsen on työskennellyt Dovre Groupissa erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1997 ja on toiminut konsernin Konsultointi-liiketoimintaryhmän johtajana 24.7.2014 alkaen.

  Stein Berntsenin CV »

Palkitsemisjärjestelmä

 

Yhtiön hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavista palkoista ja palkkioista. Konsernin liiketoimintaryhmien johdon palkoista ja palkkioista päätetään yksi-yli-yhden -periaatteella, jolloin palkitsemista koskeva päätös hyväksytetään päätöksen tekevän henkilön esimiehellä. Normaalin palkan lisäksi konsernissa on käytössä tulospalkkiot ja optio-ohjelmat.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet vuonna 2019

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2019 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa (2018: 35 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa (2018: 25 000 euroa) ja hallituksen muille jäsenille 22 000 euroa (2018: 22 000 euroa) toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Palkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2019:
 
Jäsen Vuosipalkkio, euroa
Svein Stavelin (puheenjohtaja) 35 000
Koskelo Ilari (varapuheenjohtaja) 25 000
Larneng Kristine 22 000
Manninen Antti 22 000
Hallituksen jäsenet yhteensä 104 000

Toimitusjohtajan palkkiot ja muut etuisuudet

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen.

Konsernin nykyisen toimitusjohtajan, Arve Jensenin, kompensaatio koostuu 1 950 000 Norjan kruunun (n. 196 tuhatta euroa) vuosipalkasta (sisältäen loma-ajan palkan ja auto- ja matkapuhelinedun), sekä hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalla on samat eläke- ja henkilövakuutukset kuin muilla Dovre Group Projects AS:n työntekijöillä Norjassa. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeiästä. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta molemmin puolin. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä erillistä erokorvausta, jos yhtiö päättää irtisanoa sopimuksen toimitusjohtajan kanssa.

Toimitusjohtajan tulospalkkio koostuu yhtiön tai sen osien kannattavuuteen sidotuista tai yhtiön rakennejärjestelyjen menestykselliseen loppuun suorittamiseen liittyvistä tavoitteista, jotka hyväksytään kerran vuodessa. Toimitusjohtajan budjettiin sidottu vuosittainen bonus on NOK 300 000–500 000. Toimitusjohtajan minimibonus on NOK 300 000, jos hän saavuttaa vuodelle asetun budjetin. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu konsernin avainhenkilöille suunnatun lyhyen/pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (STI/LTI program) piiriin. Ohjelman lyhyen aikavälin tulospalkkio maksetaan rahana ja perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin. Ohjelman pitkän aikavälin palkkio maksetaan osakkeina ja se perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin.

Vuonna 2019 toimitusjohtaja Arve Jensenin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2 530 005 Norjan kruunua (256 861 euroa). Summa sisältää bonuksen NOK 438 212 (44 490 euroa). Tämän lisäksi Arve Jensen ansaitsi osana pitkänajan osakepalkkio-ohjemaa (LTI 2018–2020) Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka luovutetaan hänelle vuoden 2021 alussa.

Muun johtoryhmän palkkiot ja etuisuudet

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista, joista päättää yhtiön hallitus. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuosittainen tulospalkkio (bonus), josta päättää yhtiön hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat optio-ohjelmat, joiden piiriin konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Pitkän aikavälin kannustinohjelmista päättää hallitus. Dovre Group ei ole ottanut ylimmän johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Hallitus vahvistaa vuosittain ne ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella konsernin johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten liiketuloksen, sekä liikevaihtoon ja muiden siihen vaikuttavien tavoitteiden saavuttamiseen joko Dovre Group -konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Näiden lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenillä voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita.

Vuonna 2018 konsernin johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen, toimitusjohtaja pois lukien, olivat yhteensä 404 099 euroa (2018: 400 413 euroa). Tulospalkkiot olivat yhteensä 72 545 euroa (2018: 74 474 euroa).

Johtoryhmän palkat ja palkkiot 2019:
 
  Säännöllinen rahapalkka luontaisetuineen, euroa Tulospalkkiot vuodelta 2018
Toimitusjohtaja 256 861 44 490
Muu johtoryhmä 404 099 72 545
Yhteensä 660 960 117 035

 

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (LTI 2018–2020)

Dovre Groupin avainhenkilöille on myönnetty osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Vuoden 2018 alusta lähtien konsernissa on käytössä uusi osakepohjainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä, jossa palkkio perustuu vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen ja palveluehdon täyttämiseen.

Avainhenkilö on itse vastuussa palkkion veroista. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2021 alussa, jolloin ansaitut osakkeet luovutetaan avainhenkilöille.

Arvio ansaituista osakkeista:

Vuosi Osakemäärä
2018 169 631
2019 354 564
Yhteensä 524 195

 

(Päivitetty 4.3.2020)

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa.

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Dovre Group-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Sen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. Varsinainen yhtiökokous valitsi 29.3.2019 tilintarkastajaksi BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Lehto.

 

Poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Dovre Group noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kesäkuussa 2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavalla poikkeuksella:

Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Sisäpiirihallinto

Dovre Group noudattaa sisäpiirihallinnossaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan ohjeita ja Nasdaq Helsinki Oy:n 3.7.2016 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta.
 
Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Dovre Groupin johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus alkaa kuitenkin vasta, kun liiketoimien kokonaismäärä on saavuttanut 5 000 euron alarajan kalenterivuoden aikana. Dovre Group julkistaa kaikki kyseiset liiketoimet pörssitiedotteella kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Kyseiset pörssitiedotteet säilytetään yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi (5) vuotta ja löytyvät Materiaaliarkistosta Tiedotteet ja tapahtumat –sivulta sekä alla olevasta taulukosta linkin ”Kaupankäynti” takaa. Tämän lisäksi taulukko esittää yhteenvedon johdon ja lähipiirin omistuksista myös niiltä osin, mitä yhtiön tiedossa on 5 000 euron alarajan alittavista omistuksista.
 

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen yhtiön puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja kolmen ja yhdeksän kuukauden neljännesvuosittaisen liiketoimintakatsauksen julkistamista (ns. suljettu ajanjakso). Kaupankäyntirajoitus koskee yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden lisäksi myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvia henkilöitä.

EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 596/2014 mukaisesti julkista sisäpiirirekisteriä ei enää päivitetä. Tiedot on viimeksi päivitetty 2.7.2016, kun MAR (EU) 596/2014 tuli voimaan. Alla olevan linkin takana oleva luettelo sisältää tiedot koskien niitä henkilöitä, jotka olivat yhtiön julkisia sisäpiiriläisiä 2.7.2016, jolloin yhtiön julkinen sisäpiiriluettelo lakkautettiin. Tiedot ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla 12 kuukauden ajan yhtiön julkisen sisäpiiriluettelon lakkauttamisesta. Dovre Group raportoi hallituksen jäsenten sekä yhtiön johdon omistusosuudet yhtiössä osana yhtiön vuosikertomusta.

Ohjausjärjestelmät ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus

Yhtiössä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota, koska yhtiön koko huomioiden sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi. Yhtiön johtoryhmä arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta sekä tukee hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa.

Riskienhallinta ja arviointi

Konsernin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoitteena on tiedostaa ja tunnistaa systemaattisesti ja kattavasti konsernin toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Konsernin riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista, ja sen tavoite on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Dovre Group ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat konsernin strategiaan ja tavoitteisiin. Konserni ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsemattomia ja jotka voivat oleellisesti vahingoittaa toimintaa.

Dovre Groupin riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit. Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökulmasta.

Riskienhallintaprosessiin kuuluu vuosittainen taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi. Lisäksi kaikki uudet riskit pyritään analysoimaan ja raportoimaan heti, kun ne on tunnistettu. Olennaisimmat taloudellisen raportoinnin luotettavuuden riskialueet liittyvät konsernin harjoittaman liiketoiminnan laajuus huomioiden liikevaihdon tuloutukseen, omaisuuserien arvostamiseen (sisältäen liikearvon testauksen) sekä verolaskentaan.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

Dovre Groupin sisäisen valvonnan järjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattaminen. Dovre Groupin sisäisen valvonnan viitekehyksenä toimii hallituksen hyväksymä Dovre Group Authorization Matrix, joka määrittelee konsernin johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Dovre Groupin hallitus. Toimeenpanoa valvovat ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka raportoivat hallitukselle.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Dovre Groupin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja sen toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä.

Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätökseen merkityt omaisuuserät ja velat kuuluvat yritykselle, kaikki yrityksen oikeudet ja velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu, esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeansuuruisina, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia ja että omaisuuserät on turvattu.


Valvontatoiminnot

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla konsernin menettelyohjeita. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistavia kontrolleja ovat esimerkiksi kirjanpidon transaktioihin liittyvät kontrollit, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden noudattamiseen liittyvät kontrollit, tietojärjestelmäkontrollit sekä väärinkäytöksiin liittyvät kontrollit.

Konsernin liikevaihdon tuloutus tapahtuu konsernin talousjohtajan valvonnassa. Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myynti- ja toimitusasiakirjojen olemassaoloon.

Konsernin luottotappiovarauksen määrä tarkistetaan kuukausittain. Mahdolliset varaukset tehdään perustuen myyntisaamisten ikääntymisjakaumaan myyntiyhtiöittäin.

Vuosittainen arvonalentumistestaus liikearvolle suoritetaan vuodenvaihteessa. Testauspäivämäärä on tilikauden päättymisajankohta. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon kasvu ja katetason ennakoitu muutos. Viitteitä arvonalentumisista seurataan säännönmukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, suoritetaan ylimääräinen testaus.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain konsernin johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna budjettiin ja aikaisempien kausien toteumiin. Liiketoimintajohdon käyttöön tuotetuilla talousraporteilla seurataan kuukausittain mm. myynnin, kannattavuuden ja myyntisaamisten kehitykseen liittyviä avainlukuja.

Strategiansa mukaisesti Dovre Group voi täydentää orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yritysostohankkeita toteutettaessa noudatetaan huolellisuutta ja hyödynnetään yhtiön sisäistä osaamista sekä ulkopuolisia neuvonantajia suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence), haltuunottovaiheessa sekä integroitaessa ostettuja toimintoja yhtiön muuhun toimintaan.

Tämä osio kuvaa Dovre Groupin hallinnointiperiaatteita. Täältä löydät tiedot yhtiön toimielimistä, palkitsemisjärjestelmästä, sisäpiirihallinnosta sekä yhtiön taloudellisista ohjausjärjestelmistä ja riskienhallinnasta.

Suomi