Tunnusluvut ja näkymät

Taloudelliset tunnusluvut

Tulevaisuuden näkymät

Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä kysyntä on parantunut ja hintataso on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Vahvan puitesopimussalkun, tehtyjen kustannussäästöjen sekä korkeamman kysynnän ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2018 verrattuna.

Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.

Näkymät vuodelle 2019 (julkaistu 13.9.2019): Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2019 ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna (65,5 milj. euroa vuonna 2018) ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 2,3 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa vuonna 2018).

Näkymiä päivitettiin 25. kesäkuuta 2019, kun Tech4Hire-yritysosto saatiin päätökseen. Tech4Hire raportoidaan osana Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmää. Näkymiä päivitettiin 13. syyskuuta 2019, kun Olarin toimitilojen myynti saatiin päätökseen.

(Päivitetty 11.11.2019)

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaidemme liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group kirjaa sijoituksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Valuuttariskit suojataan tarvittaessa keskitetysti konsernissa.

(Päivitetty 6.3.2019)

Tilinpäätösperiaatteet

Dovre Group Oyj:n konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta. Vuosikertomukseen pääset tästä.

Suomi