SK Rådgiver HMS – Tangen

Introduction

Arbeidssted: Tangen
Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2023, opsjon inntil 1 + 1 år

Function

Den viktigste oppgave i rollen er å utføre kjerneoppgaver innen HMS/SHA. Herunder nevnes:

 • Yte bistand og støtte innen HMS / SHA til utbyggingsprosjekter i både planlegging-/prosjekteringsfase og byggefase.
 • Bidra til at kundens styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk innen HMS/SHA og beredskap (anleggsfase) følges.
 • Gi beslutningsstøtte innen HMS/SHA til linjeledelse og byggherre
 • Gi støtte innen oppfølging av bestemmelser i byggherreforskriften.
 • Etablere og følge en prosess for risikostyring gjennom alle prosjektets faser. 
 • Påse at det utarbeides eller lede og dokumentere risikovurderinger HMS/SHA
 • Påse at det utarbeides eller lede og dokumentere beredskapsanalyser mhp anleggsfase
 • Delta på analyser som gjennomføres av rådgiver iht. kontrakt
 • Følge opp funn fra risikovurderinger/beredskapsanalyser gjennom et risikoregister
 • Kvalitetssikre HMS/SHA-leveranser fra leverandører
 • Påse at det utarbeides eller utarbeide nødvendig dokumentasjon og planverk innen faget: f.eks. SHA-planer
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder spesifikasjon av avsnitt om HMS/SHA og beredskap og sikre at SHA-plan legges ved konkurransegrunnlag
 • Delta i tilbudsevaluering mhp å vurdere tilbyders kvalitet på eget HMS-arbeid
 • Etablere oppfølgingsplaner i prosjektet mhp risiko. Kontroller, vernerunder, stikkprøver på anlegg etter behov
 • Følge opp at avvik og uønskede hendelser blir tilfredsstillende fulgt opp av leverandør (følge opp undersøkelser, læringsaktiviteter og trendanalyser, herunder oppfølging i kundens digitale verktøy)
 • Følge opp leverandørers etterlevelse av eget styringssystem
 • Utarbeide beredskapsplan for byggherre og oppdatere ved behov
 • Fasilitere beredskapsøvelser i regi av byggherren
 • Ivareta månedsrapportering for fagområdet
 • Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring, herunder støtte i gjennomføring av HMS-kampanjer i prosjektet
 • Bistå i forbedringsarbeid innenfor fagområdet.
 • Bistand innen kvalitet kan bli aktuelt
 • Oppgaver relatert til kvalitetsstyring og -sikring; herunder gjennomførelse av revisjoner og utarbeidelse/oppfølging av kontrollplaner
 • M.m.

Requirements

Kvalifikasjoner / kompetansekrav:

 • Høyere utdannelse innenfor relevant utdanningsretning. Betydelig erfaring kan kompensere for lavere utdanningsnivå
 • Solid erfaring fra HMS/SHA, kvalitet og tilsvarende oppgaver samt grunnleggende praktisk, analytisk og systematisk forståelse for de oppdrag som skal utføres
 • Kunnskap om relevant lovverk, retningslinjer og standarder og etablert praksis i operativ/industriell drift og/eller prosjekter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper; både muntlig og skriftlig
 • God evne til å beherske dataverktøy

Det er i tillegg en fordel med:

 • Erfaring med etterlevelse av byggherreforskriften
 • Koordinatorskolen
 • Kunnskap om og erfaring med risikovurderinger samt kjennskap til NS5814/5815
 • Tverrfaglighet innenfor HMS/SHA-områdene og erfaring med tilstøtende SK-fagområder
 • Erfaring fra skinnegående infrastruktur
 • Erfaring fra både små og store prosjekter innenfor samferdsel og infrastruktur
 • Kompetanse og erfaring med revisjonsarbeid
 • Gode pedagogiske evner

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1


Location

ID

Job ID: #29784