To Prosjektstyrere til prosjekter PMO – Oslo

Introduction

Stillingsstørrelse: 100%

Varighet: april 2022-mars 2024, mulig opsjon for 1+1 år

Function

Generelt:

 • Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, styringssystem, organiseringen av prosjektene og relevante enheter hos Kunden, og samspillet mellom driftsorganisasjon og Kunden sentralt
 • Inngå i relevante fagnettverk for prosjektstyring, prosjektplanlegging etc i regi av PMO i BKI Prosjekt og Utbygging og bidra på utvalgte forbedringsområder.
 • Sikre at prosjektene følger styringssystemet SMART og øvrige føringer gitt av Prosjekt og utbygging.
 • Bidra til etablering/forbedring av standarder innenfor prosjektutvikling og -gjennomføring hos Kunden

Kostnadsstyring inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende oppgaver:

 • Utarbeide og vedlikeholde overordnet prosjektstyringsbasis med kalkyler og budsjetter iht. Kundens systemer, verktøy og retningslinjer
 • Bidra til enhetlig kostnadsstyring i prosjektet.
 • Løpende oppfølging av prosjektets kostnadsstyring, herunder: Utarbeide budsjettforslag i hht prosjektets struktur, ta initiativ til budsjettrevisjon når behov for det foreligger, vurdere uavklarte avvik og endringer som grunnlag for prognose sluttkostnad, holde oversikt og kontroll med avvik og endringer og påse at endringskrav blir fulgt opp av den respektive prosjektleder, faste oppfølgingsmøter etter avtalt hyppighet, bidra til oppfølging av endringshåndtering, utarbeide månedlig kostnadsrapport som viser prognose for sluttkostnad, status for gjenstående reserve samt påløpt
 • Kontrollere, postere og attestere fakturaer, samt foreta omposteringer
 • Avstemme Kundens regnskap med byggeregnskap i Pims 365
 • Oppsett og oppfølging av PNS og kontrakter i prosjektverktøyet Pims 365
 • Innkjøpsordre i IFS og fakturamottak med riktig kobling til prosjekt, kontrakt og arbeidspakke i Pims 365
 • Sørge for grunnlag for sluttoppgjør i den enkelte kontrakt samt bistå i sluttoppgjør

Fremdriftsplanlegging og -styring: inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende oppgaver:

 • Utarbeide og vedlikeholde overordnet og detaljert fremdriftsplan basert på omforent PNS for prosjektene/programmet iht. Kundens systemer, verktøy og retningslinjer
 • Koordinering og vurdering av prosjektets fremdriftsplan mot operative drift, og mot andre pågående prosjekter
 • Løpende oppfølging av prosjektets framdriftsstyring, herunder: Ta initiativ til revisjon av tidsplaner når behov for det foreligger, vurdere uavklarte avvik og endringer som grunnlag for framdriftsprognose, holde oversikt og kontroll med avvik og endringer og påse at endringskrav blir fulgt opp av den respektive prosjektleder, innarbeide kontraktsparters tids- og framdriftsplaner i prosjektets tidsplaner og tilrettelegge for god koordinering av kontraktspartnerens eventuelle underleverandører, utføre prosjektrapportering innenfor fremdriftsplanlegging, inkl. månedsrapportering med fremdriftsskurve og «kritisk linje»
 • Oppsett og oppfølging av plan i Pims 365, evt MS Project eller andre verktøy
 • Bidra til videreutvikling av rutiner og prosedyrer innen fagområdet.

Risikostyring/usikkerhetsstyring inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende oppgaver:

 • Fasilitere usikkerhetsanalyser
 • Fasilitere tidsanalyser
 • Proaktivt fasilitere risikostyringen i prosjektet, herunder vedlikeholde risiko-/usikkerhetsregister (trusler og muligheter) i Pims 365

Det kan også være aktuelt å bistå PMO i Prosjekt og utbygging med andre PMO-oppgaver.

Requirements

Krav til rollen:

 • Utdanning på min BSc nivå innenfor teknisk- og eller økonomisk område eller tilsvarende.

Videre vil følgende faglige områder bli vektlagt:

 • Formell kompetanse innen prosjektledelse og/eller prosjektstyring, herunder sertifiseringer
 • Erfaring fra prosjektstyring (kostnadsstyring, fremdriftsplanlegging, endringshåndtering og risiko-/usikkerhetsstyring) i utbyggingsprosjekter (tidligfase, gjennomføring og avslutning). Varighet og omfanget i rollen og overføringsverdi fra referanseprosjekter vil bli vektlagt
 • Erfaring fra prosjektstyring i komplekse prosjekter.
 • Kompetanse og erfaring med effektiv bruk av digitale støtteverktøy for prosjektgjennomføring, f.eks. Pims 365 eller tilsvarende og ERP-løsninger for regnskap, faktura, innkjøpsordre o.l., f.eks. IFS

Personlige egenskaper:

 • Samhandlingsferdigheter og lederkapasiteter som understøtter rollen som prosjektstyrer

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26126