Osake ja osakkeenomistajat

Tämä osio sisältää Dovre Groupin osakkeeseen liittyvät tiedot kuten suurimmat osakkeenomistajat, osakkeen arvon kehityksen, liputusilmoitukset, omien osakkeiden omistus, hallituksen valtuutukset sekä voimassa olevat optio-ohjelmat.

Osake

 

OSAKKEEN ARVON KEHITYS

 

OSAKKEEN PERUSTIEDOT

 

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

 

Suurimpien omistajien lista päivitetään kuukausittain.
Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden omistukset löytyvät Hallinnointiperiaatteet -osiosta Sisäpiirihallinto -kohdasta.

OSAKASSOPIMUKSET

 

Yhtiön tiedossa ei ole voimassaolevia osakassopimuksia.

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle, kun osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus kohdeyhtiössä muuttuu seuraavasti:

  • Omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä (liputusraja).
  • Omistusosuus vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä (liputusraja).

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa liputusilmoituksessa olevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUS

Dovre Group Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 5.12.2017 ja lopetettiin 27.3.2018.

VALTUUTUKSET

Dovre Group Oyj:n 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 31.12.2023.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset.

Dovre Group Oyj:n 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön osakkeista 31.12.2023.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallitus ei käyttänyt vuonna 2022 annettua valtuutusta.

 

 

 

OPTIO-OHJELMAT

 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.