Tunnusluvut ja näkymät

Tämä osio sisältää tietoa tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuistamme, tulevaisuuden näkymistämme, mahdollisista lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tilinpäätösperiaatteistamme.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

 

Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2022.

Uusi ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 25.10.2022): Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7,3 miljoonaa euroa.

Vanha ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 2.8.2022): Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 185 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) välillä 6,5 – 7,5 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen noston syynä on Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden vahvana jatkuva kysyntä sekä Suvicin varma suorittaminen uusiutuvan energian rakennusprojekteissa.

(Päivitetty 25.10.2022)

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa Suvicin tavanomaiseen toimintaan liittyy erilaisia sopimusriskejä kunkin projektin työn laajuudesta riippuen. Näitä riskejä hallitaan osana liiketoiminnan johtamista sekä erilaisin takuu- ja vakuutusjärjestelyin.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita.

(Päivitetty 24.2.2022)

TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

 

Dovre Group Oyj:n konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta.