Tunnusluvut ja näkymät

Tämä osio sisältää tietoa tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuistamme, tulevaisuuden näkymistämme, mahdollisista lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tilinpäätösperiaatteistamme.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Dovren tammi–maaliskuun liikevaihto laski, mutta liiketulos nousi vertailukaudesta – nostaa ohjeistusta.

Uusi ohjeistus vuodelle 2021 (annettu 28.4.2021): Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan noin 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3,5 miljoonaa euroa (2,4).

Aiempi ohjeistus (annettu 31.3.2021): Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan noin 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3 miljoonaa euroa (2,4).

(Päivitetty 28.4.2021)

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaidemme liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group kirjaa sijoituksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Valuuttariskit suojataan tarvittaessa keskitetysti konsernissa.

(Päivitetty 6.3.2019)

TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

 

Dovre Group Oyj:n konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta.