Tunnusluvut ja näkymät

Tämä osio sisältää tietoa tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuistamme, tulevaisuuden näkymistämme, mahdollisista lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tilinpäätösperiaatteistamme.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

 

Näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 18.4.2024): Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2024 arvioidaan olevan välillä 185 – 210 MEUR ja liikevoiton (EBIT) välillä 2 – 4 MEUR.

Arvioitu vuoden 2023 vertailukautta alhaisempi liikevoitto johtuu merkittävästi kertaluonteisesta uusiutuvan energian projektin alaskirjauksesta (noin 6 MEUR) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Projekti oli teknisesti onnistunut, mutta ylitti merkittävästi kulubudjettinsa. Korjaavat toimenpiteet on suoritettu ja Suvic arvioi vuoden 2024 loppuosan ylittävän selvästi vuoden 2023 loppuosan vertailukauden sekä liikevaihdon, että liikevoiton osalta.

Dovren Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2023 vertailuluvuista johtuen merkittävän kanadalaisen projektin loppumisesta sekä Norjan julkisten hankintojen markkinan alentuneesta aktiviteetista.

Menettelytavan muutos, näkymät: Näkymien julkaiseminen viimeistään huhtikuussa tulee olemaan Dovre Groupin pysyvä menettelytavan muutos.

Edellinen ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 26.6.2023): Dovren liikevaihdon vuonna 2023 odotetaan olevan välillä 185-195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7 miljoonaa euroa.

Selvyydeksi todetaan, että Dovren liikevaihto vuonna 2023 oli 196,7 (203,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 7,4 (8,5) miljoonaa euroa.

(Päivitetty 18.4.2024)

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Norjassa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä voimaan tulleella uudella henkilöstövuokraukseen liittyvällä lainsäädännöllä on ollut negatiivisia vaikutuksia Dovren liiketoimintaan, sillä osa asiakkaista päättää palkata omaa henkilöstöä ulkopuolisten konsulttien käyttämisen sijaan. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset. Uudella aiemmin tässä riskikappaleessa mainitulla henkilöstövuokrausta koskevalla lainsäädännöllä on vaikutuksia osaan Norjan konsultointipalveluiden asiakkaita.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa Suvicin tavanomaiseen toimintaan liittyy erilaisia sopimusriskejä kunkin projektin työn laajuudesta riippuen. Näitä riskejä hallitaan pääasiallisesti osana liiketoiminnan johtamista sekä erilaisin takuu- ja vakuutusjärjestelyin.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee lndonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoihin ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita.

Edellä mainittujen lisäksi myös nykyinen geopoliittinen tilanne, korkeampi inflaatio ja korkeat energian hinnat lisäävät liiketoimintaan liittyvää riskiä.

(Päivitetty 8.3.2024)

TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

 

Dovre Group Oyj:n konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta.