Byggeleder – Gjøvik

Introduction

Arbeidssted: Gjøvik
Oppstart: 03.06.2024
Varighet: 30.04.2027
Stillingsprosent: Vil variere

Function

 • Selvstendig ledelse av bygge- og anleggsprosjekt
 • Delta tidlig i forberedelsen av det som skal foregå under produksjonsfasen
 • Føre dokumentert tilsyn og kontroll på bygge- og anleggsstedet i produksjonsfasen
 • Føre dagbok
 • Oppfølging av kvaliteten til entreprenørens produksjon – påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontrakten for bygg
 • Koordinere entreprenør, kommunale etater, grunneiere og andre som kan påvirke fremdriften for arbeidene
 • Avholde, lede og referere byggemøter
 • Attestere time-/materialister og fakturaer
 • Arrangere og delta i befaringer (kontroll-, ferdig-, overtagelses- og reklamasjonsbefaringer) og føre protokoll fra disse
 • Rapportere til prosjektleder (økonomi, framdrift, HMS, avvik osv. med hjelp av en samhandlingsløsning)
 • Kontrollere og gi anbefaling i forhold til endringsanmodninger og endringsmeldinger fra entreprenøren
 • Kontrollere og gi anbefaling i forhold til mengdereguleringer og målebrev utarbeidet av entreprenøren
 • Kontrollere og anbefale fakturaer fra entreprenøren (kontrakt, endringer, mengdereguleringer)
 • Informere prosjektleder når det viser seg avvik av betydning i produksjonsfasen, i så fall også foreslår hvilke tiltak som bør settes inn
 • Følger opp at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i byggefasen etterfølges, herunder SHA/HMS, støy- og øvrige miljøforskrifter og Detaljplan
 • Støtte SHA-KU vedrørende HMS og SHA på byggeplassen
 • Delta på vernerunder
 • Tilstedeværelse ved byggeplassen for å ivareta Byggherrenes sine interesser – Føre dagbok
 • Kontrollere FDV og sluttdokumentasjon fra entreprenøren og sørge for overlevering til Byggherrene
 • Kontrollere «rød strek tegninger» før overlevering til de prosjekterende som underlag for «som bygget»
 • Bistå Byggherrene med sluttoppgjør
 • Bidra med evaluering og erfaringsoverføring fra prosjektet
 • I tillegg til ovenstående oppgaver kan Byggherrene pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Requirements

 • Utdanning som sivilingeniør / ingeniør / tekniker
 • Kompetanse innen utførelsesentepriser – NS8406/8405
 • Erfaring fra SHA-/HMS-arbeid
 • Evne til økonomioppfølging og kommersiell styring av byggentreprenør
 • Skandinavisk språk er påkrevd
 • Initiativrik, engasjert og helhets- og løsningsorientert – beslutningsdyktig
 • Gode samarbeids-, kommunikasjons- og koordineringsevner
 • Jobber planmessig og strukturert og er analytisk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #32307